_____________________________________

Historia

_______________________

Staraniem proboszcza ks. prot. Andrzeja Jakimiuka i wiernych parafii p.w. Śww. App. Piotra i Pawła w Siemiatyczach została zakupiona ziemia ok. 1,00 ha przy ul. Sikorskiego w pięknym miejscu, skąd widać doskonale panoramę miasta. Był to pierwszy krok kładący podwaliny na powstanie nowej parafii.

W dniu 19 lipca 1992 roku ulicami miasta przeszła uroczysta procesja duchowieństwa i wiernych na nowe miejsce, gdzie poświęcono i postawiono przyniesiony krzyż. Wkrótce wśród parafian zrodziła się inicjatywa pobudowania tymczasowej cerkwi. Dla zrealizowania tego celu wykorzystano starą plebanię, którą rozebrano i przewieziono na nowe miejsce. W kilka miesięcy później stanęła drewniana cerkiew p.w. Św. Proroka Eliasza, w której zaczęto odprawiać regularne nabożeństwa przez duchowieństwo parafii siemiatyckiej.

Dekretem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Bazylego Metropolity Warszawskiego i całej Polski z dnia 16 sierpnia 1996 roku została erygowana nowa parafia p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, w Siemiatyczach, której proboszczem mianowany został ks. prot. mgr Bazyli Litwiniuk. Mając duże doświadczenie duszpasterskie (był na parafiach: we Wrocławiu, Legnicy, Milejczycach, Grodzisku) ks. Litwiniuk stanął przed zadaniem budowy nowej murowanej cerkwi. Wierni z wielkim entuzjazmem przyjęli proboszcza, który z dużą energią przystąpił do pracy duszpasterskiej i organizacyjnej w nowo-erygowanej parafii.

Wikariuszem parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego był mianowany ks. prot. mgr Mikołaj Mielniczuk, który został przeniesiony z parafii Śww. App. Piotra i Pawła.

Diakonem parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego był mianowany ks. Michał Androsiuk, który został przeniesiony z parafii Śww. App. Piotra i Pawła.

W dniu 09 października 1996r pod przewodnictwem Dziekana Okręgu Siemiatyckiego Ks. Prot. mgr Eugeniusza Nesteruka zostały przeprowadzone wybory do Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej. Powołany został również Społeczny Komitet Budowlany. Na przewodniczącego został wybrany pan Aleksander Rożuk.

Wśród licznych propozycji projektów cerkwi wybrany i zaakceptowany został przez Jego Eminencję Ks. Metropolitę Bazylego projekt cerkwi wykonany przez warszawskiego architekta – mgr inż. Janusza Kenski.

Cerkiew będzie murowana, z elewacją żółtej cegły klinkierowej, na planie krzyża greckiego z pięcioma kopułami. Prace przy wykopach i fundamentach rozpoczęło Bielskie Przedsiębiorstwo Budowlane.

Na placu budowy proboszcz ks. Bazyli Litwiniuk i architekt Janusz Kenska. Prace geodezyjne nieodpłatnie wykonał Pan Jan Lewczuk.

W dniu 14 października 1998roku miała miejsce doniosła uroczystość. Patriarcha Ekumeniczny Konstantynopola Bartolomeusz I, dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego. Doniosłość tej wizyty podkreśla fakt, iż była to trzecia wizyta w historii Prawosławia w Polsce. W uroczystościach wmurowania kamienia węgielnego uczestniczył Jego Eminencja Metropolita Sawa zwierzchnik Kościoła Prawosławnego w Polsce.

W czasie molebna Jego Świątobliwość poświęcił postawiony krzyż, oraz podpisał akt erekcyjny założenia cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego i wraz z relikwiami św. męczenników Betlejemskich dokonał wmurowania w przygotowany już fundament.

Wraz z powstaniem nowej parafii zaistniała potrzeba założenia parafialnego cmentarza. Powstaje on na 4 ha ziemi, oddalony około 1300metrów od cerkwi. Staraniem parafian przeprowadzono prace porządkowe i przystąpiono do ogrodzenia cmentarza. Prace zostały zakończone wiosną 1999roku.

Dnia 30 czerwca 1999r. odbyło się poświęcenie cmentarza, miejsca wiecznego spoczynku. Od wiosny 1999 roku kontynuowane były dalsze etapy wznoszenia nowej świątyni. Pracownicy firmy budowlanej BP-u postawili za cel doprowadzenie budowy do stanu zerowego. Oznaczało to wyjście z ziemi i zalanie stropu.

W roku 2000 budowa nowej cerkwi postępuje bardzo dynamicznie. Realizowany jest plan na wykonanie 6-u metrów muru i zakończenie następnego etapu budowy.

Inspektorem nadzoru budowy jest pan Eugeniusz Pierewoj, który funkcję tą sprawuje społecznie.

Wczesną wiosną 2001 roku podjęta została decyzja dotycząca dalszej budowy cerkwi. Zdecydowano podpisać umowę z firmą „ANATEX” na kontynuację budowy. Pan inż. Anatol Chomczyk właściciel tej firmy zobowiązał się do końca 2001 roku uwieńczyć świątynię kopułami. 14 października 2001 roku miało miejsce poświęcenia krzyży na nowej cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, którego dokonał Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski, wtedy też odprawiona była pierwsza Święta Liturgia w dolnej cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego.

W kwietniu 2002 roku przystąpiono do wykonania zewnętrznych centralnych i bocznych schodów. W maju tego roku została doprowadzona i podłączona energia elektryczna. Wszystkie prace z tym związane wykonał nieodpłatnie Pan Jan Michalczuk.

Kolejny etap prac to pokrycie całości dachu i kopuł miedzianą blachą. Całość cerkwi została przykryta w ciągu jednego roku.

Systematycznie kontynuowane są prace w dolnej cerkwi. Udało się wykonać tynki, przygotowano podłoże do ułożenia terakoty i pomalowano ściany. Wiosną 2003 roku zostały wstawione okna do dolnej cerkwi.

W lipcu 2003 roku wykonane zostało podłączenie odpływu wód opadowych do miejskiego kolektora.

Została położona instalacja centralnego ogrzewania, którą wykonał pan Jan Laszuk. Nad podłączeniem i instalacją centralnego ogrzewania z osiedlowej kotłowni pracowało Przedsiębiorstwo Komunalne w Siemiatyczach.

Terakotę w dolnej cerkwi ułożyli panowie M. Korneluk i J. Nazarko. Obecnie ustawiany jest ikonostas, który zaprojektował i wykonuje pan W. Szum. Na święta Bożego Narodzenia (07.I.2004r.) była odprawiona Św. Liturgia już w ogrzewanej nowej dolnej części Cerkwi.